Thứ Sáu, 23/02/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Kế hoạch số 41/KH-SGTVT ngày 31/8/2023 triển khai thực hiện các Mô hình của Đề án 06 do Sở Giao thông vận tải chủ trì

Thứ Sáu, 01/09/2023

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ tại các Mô hình điểm về chuyển đổi số tại Kế hoạch phối hợp số 107/KHPH-TCTĐA06/CPTW-UBND TỈNH NB ngày 02/8/2023 của Tổ công tác Đề án 06/CP và UBND tỉnh Ninh Bình về Triển khai thực hiện các Mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thuộc chức năng của Sở Giao thông vận tải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực hiện.

2. Phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, phân công rõ trách nhiệm cho các phòng, đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện 03 Mô hình do Sở Giao thông vận tải chủ trì góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ tại Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

3. Quá trình triển khai thực hiện phải bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Tổ công tác Đề án 06, các cơ quan chức năng có liên quan. Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Nội dung: Tổ chức triển khai thực hiện các Mô hình điểm của Đề án 06 tại Kế hoạch phối hợp số 107/KHPH-TCTĐA06/CPTW-UBND TỈNH NB ngày 02/8/2023 của Tổ công tác Đề án 06/CP và UBND tỉnh Ninh Bình thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo sở, UBND tỉnh, Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh Ninh Bình và các cơ quan chức năng có liên quan.

2. Đối tượng, phạm vi triển khai: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2023

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định; nguồn kinh phí triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở.

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện 43 mô hình của Đề án 06 trên trang thông tin điện tử của Sở.

- Đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện Kế hoạch này.

 2. Phòng Vận tải

- Chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện các Mô hình (12, 17, 19) tại Phụ lục Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra trong đó xác định rõ lộ trình thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Sở, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán để triển khai thực hiện.

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các Mô hình về Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh trước 15 hàng tháng.

3. Phòng Kế hoạch tài chính:

Tham mưu bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch này.

4. Các phòng, đơn vị trực thuộc sở

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nội dung được giao tại Kế hoạch này phối hợp chặt chẽ với phòng Vận tải, Văn phòng Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ./.

Kế hoạch số 41/KH-SGTVT ngày 31/8/2023

Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 41/KH-SGTVT

Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1415032

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 122

Trong tháng: 122

Trong năm: 40190