Thứ Tư, 24/04/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023

Thứ Tư, 01/11/2023

Thực hiện văn bản số 06/STP-HĐPH ngày 27/9/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về hưởng ứng, thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023; Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Trưởng các phòng, ban, Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện Ngày pháp luật tại phòng, ban, đơn vị. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật trong các buổi tọa đàm, sinh hoạt tại phòng, ban, đơn vị. 

a) Tập trung phổ biến chính sách pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quốc phòng và an ninh; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phòng, chống tội phạm; dân chủ ở cơ sở; dịch bệnh, thiên tai; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các điều ước quốc tế về nhân quyền, các Hiệp định Thương mại tự do, các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới...

b) Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” ban hành kèm theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai, thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 15/5/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình 2 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhất là đối với các dự án Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. Đồng thời thực hiện việc truyền thông về dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của UBND, HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. 

c) Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân như Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)… 

d) Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. 

e) Truyền thông, thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; xây dựng và thực hiện các mô hình PBGDPL hiệu quả. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tích cực, chủ động tìm hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, đặc biệt là các văn bản mới được ban hành. 

3. Giao Văn phòng Sở, các đơn vị sự nghiệp (có trụ sở riêng) bố trí treo băng rôn khẩu hiệu về Ngày pháp luật từ ngày 05/11 đến hết ngày 11/11 tại trụ sở cơ quan, đơn vị với nội dung “Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp”. Ban Biên tập trang thông tin điện tử của Sở thực hiện đăng tải thông tin tuyên truyền về Ngày pháp luật trên chuyên mục phổ biến pháp luật. 

4. Giao Văn phòng theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục và Ngày Pháp luật năm 2023 trong toàn ngành theo quy định. 

Công văn số 2456/SGTVT-VP ngày 31/10/2023

Thùy Dung

Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1582447

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 437

Trong tháng: 437

Trong năm: 26503