Chủ Nhật, 26/05/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

CÔNG VĂN SỐ 909 /SNV-QLCC,VC NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH NINH BÌNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thứ Tư, 28/12/2016
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 

 

 Kính gửi:

                    - Các Sở, ban, ngành;

                    - UBND các huyện, thị xã, thành phố;

                    - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.

  
Thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Quyết định số 348-QĐ/TU ngày 15/11/2011 của Tỉnh uỷ Ninh Bình về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức; Quyết định số 1248/2008/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức; Sở Nội vụ hướng dẫn việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng ( sau đây gọi là cán bộ, công chức, viên chức) như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ:
 
1. Mục đích:
 
1. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là một nội dung quan trọng của công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm không ngừng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 
2. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá là căn cứ để quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 
2. Yêu cầu:
 
1. Trên cơ sở nhiệm vụ, công tác được giao đối với từng cán bộ, công chức, viên chức để làm rõ ưu điểm, khuyết điểm về phẩm chất chính trị, về đạo đức lối sống, kết quả công tác, về ý thức tổ chức kỷ luật; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo còn phải đánh giá về năng lực lãnh đạo quản lý, kết quả, thành tích đạt được của cơ quan đơn vị, mức độ tín nhiệm với đồng chí, đồng nghiệp.
 
2. Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; đảm bảo tính khách quan, toàn diện, cụ thể. Các kết luận đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải chính xác, công bằng, khách quan; kết hợp việc cán bộ, công chức, viên chức tự nhận xét, đánh giá với đóng góp ý kiến của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và nhận xét của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp.
 
II. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ:        
 
Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động thuộc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đối với cán bộ thuộc diện Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý đánh giá theo hướng dẫn của Tỉnh uỷ. Đối với viên chức sự nghiệp giáo dục đánh giá theo Quyết định số 06/2006/QĐ-NBV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.
 
III. THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM ĐÁNH GIÁ:
 
1. Từng cán bộ, công chức, viên chức tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác và chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét, đánh giá của bản thân.
 
2. Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ, cụ thể:
 
- Giám đốc các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện UBND tỉnh quản lý; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp quản lý.
 
- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình và có trách nhiệm báo cáo kết quả lên cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý.
 
Người được giao thẩm quyền đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải trao đổi, tham khảo ý kiến của tập thể lãnh đạo, cấp uỷ Đảng, BCH công đoàn cùng cấp trước khi đánh giá. Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo thực hiện việc tự phê bình trước đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đóng góp ý kiên, cấp trên trực tiếp đánh giá.
 
IV. CĂN CỨ, NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:
 
1. Căn cứ đánh giá:
 
a. Đối với cán bộ, công chức:
 
- Nghĩa vụ của cán bộ, công chức được quy định tại các Điều 8, 9, 10; những việc cán bộ, công chức không được làm quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 Luật Cán bộ, công chức;
- Tiêu chuẩn ngạch công chức; chức trách, nhiệm vụ được phân công;
 
- Nội quy, quy chế, môi trường và điều kiện công tác của cán bộ, công chức trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.
b. Đối với viên chức:
 
- Nghĩa vụ của viên chức và những điều viên chức không được làm tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Luật Viên chức;
 
- Chức trách, nhiệm vụ được phân công; các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết;
 
- Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
 
2. Nội dung nhận xét, đánh giá:
 
a. Việc chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:
 
- Nhận thức, tư tưởng chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tinh thần đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;
 
- Bản thân và gia đình chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không để vợ ( chồng), con lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ảnh hưởng xấu tới cơ quan hoặc vi phạm quy chế, vi phạm pháp luật.
 
b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc:
 
- Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác;
 
- Thực hiện các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm ( tuỳ theo đối tượng là cán bộ, công chức hoặc viên chức có các quy định riêng như đã nêu tại Khoản 1 Mục IV);
 
- Tính trung thực, có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; có ý thức tự phê bình và phê bình để xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh;
 
 - Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân (tận tụy với công việc, không hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, công dân trong thực hiện nhiệm vụ);
 
c. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao:
 
- Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm (thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của từng công việc, bao gồm cả những nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất).
 
- Nhận xét, đánh giá về năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
- Chủ trì hoặc tham gia các công trình, đề tài, đề án, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng trong thực tiễn nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác.
 
d. Về ý thức, tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ:
 
- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, giữ gìn nếp sống văn hóa công sở, thời gian làm việc…
 
- Chấp hành sự phân công của tổ chức (Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo Sở…) ;
 
- Tinh thần học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.
 
đ. Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo:
 
Ngoài việc đánh giá theo 4 nội dung nêu trên còn phải đánh giá về năng lực lãnh đạo, quản lý và kết quả, thành tích đạt được của cơ quan, đơn vị được phân công, phụ trách; tinh thần hợp tác, phối hợp công tác và mức độ tín nhiệm với đồng chí, đồng nghiệp.  
 
3. Phân loại: Kết quả đánh giá được chia theo 4 mức như sau:
 
a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
 
- Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là những người không vi phạm quy định tại Điểm a, b, d Khoản 2, Mục IV Nội dung nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức;
 
- Hoàn thành 100% khối lượng công việc được giao đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng, hiệu quả công việc;
- Có đề tài, đề án, sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng hiệu quả công tác;
 
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo ngoài các yêu cầu trên, cơ quan, đơn vị được giao quản lý phải hoàn thành 100% khối lượng công việc, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;
 
- Số cán bộ, công chức, viên chức đánh giá hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được lựa chọn từ số cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuỳ điều kiện thực tế của từng cơ quan để xác định tỷ lệ giữa số người hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ và số người hoàn thành tốt nhiệm vụ cho phù hợp ( tỷ lệ khoảng 15% ).
 
b. Hoàn thành tốt  nhiệm vụ:
 
- Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ là những người không vi phạm các quy định tại Điểm a, b, d Khoản 2, Mục IV Nội dung nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức;
 
- Hoàn thành 100% khối lượng công việc được giao đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng, hiệu quả công việc;
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo ngoài các yêu cầu trên, cơ quan, đơn vị được giao quản lý phải hoàn thành 100% khối lượng công việc, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;
 
c. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
- Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ là những người không vi phạm các quy định tại Điểm a, b, d Khoản 2, Mục IV Nội dung nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức;
 
- Hoàn thành trên 70% khối lượng, chất lượng công việc được giao (thực hiện nhiệm vụ được giao còn hạn chế về thời gian, về khối lượng, chất lượng công việc; chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao);
 
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo ngoài các yêu cầu trên, cơ quan, đơn vị được giao quản lý phải hoàn thành trên 70% khối lượng công việc, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; đơn vị hoàn thành nhiệm vụ;
d. Không hoàn thành nhiệm vụ:
 
- Cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ là những người vi phạm các quy định tại Điểm a, b, d Khoản 2, Mục IV Nội dung nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hoặc hoàn thành dưới 50% khối lượng, chất lượng công việc được giao;
 
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo: cơ quan, đơn vị được giao quản lý hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao hoặc để đơn vị yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ;
 
V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ:
 
Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm được thực hiện theo thứ tự các bước như sau:
 
Bước 1. Cán bộ, công chức, viên chức viết bản kiểm điểm, tự nhận xét, đánh giá và tự nhận kết quả xếp loại (theo mẫu số 1).
 
Bước 2. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức họp tham gia góp ý kiến:
 
- Thành phần cuộc họp:
 
+ Đối với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong phòng trực tiếp góp ý, nhận xét cho từng người;
 
+ Đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, bộ phận, đội, trạm…trực tiếp góp ý, nhận xét cho từng người;  
 
+ Đối với cơ quan, đơn vị có dưới 10 người thì tổ chức hội nghị toàn cơ quan, đơn vị;
 
- Trình tự cuộc họp:
 
+ Cán bộ, công chức, viên chức trình bày bản tự đánh giá, xếp loại;
 
+ Tập thể đóng góp ý kiến trực tiếp;
 
+ Người chủ trì hội nghị nhận xét, đánh giá về kết quả tự đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá ưu điểm, nhược điểm của cán bộ, công chức, viên chức;
 
+ Tập thể đánh giá bằng phiếu đánh giá (theo mẫu số 2), lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu;
 
+ Thư ký hội nghị ghi biên bản và thông qua biên bản tại cuộc họp.
 
 Bước 3. Đánh giá, xếp loại:
 
Người được giao thẩm quyền trực tiếp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm (theo mẫu số 1) sau khi thống nhất với tập thể lãnh đạo, Cấp uỷ Đảng, BCH Công đoàn cùng cấp;
 
Bước 4. Thông báo công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
 
Một số điểm cần lưu ý:
 
 1. Trong quá trình thực hiện đánh giá, cán bộ, công chức, viên chức có quyền trình bày, bảo lưu ý kiến tự đánh giá nhưng phải chấp hành kết luận, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền.
 
2. Phiếu lấy ý kiến đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo quyết định đánh giá, xếp loại.
 
3. Kết quả phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được lưu vào hồ sơ và thông báo đến người được đánh giá.
 
4. Đối với cán bộ, công chức, viên chức là Đảng viên: kết quả nhận xét, đánh giá của cấp uỷ đồng thời được sử dụng làm kết quả đánh giá của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức đó.
 
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 
1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tiến độ thời gian;
 
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải hoàn tất việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình trong tháng 12 hàng năm; lưu trữ hồ sơ tài liệu đánh giá bao gồm: Bản tự nhận xét, đánh giá; nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
 
3. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm về Sở Nội vụ theo biểu mẫu sau:
 
+ Tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức diện Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý , UBND tỉnh quản lý (theo biểu mẫu số 3).
 
+ Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức diện cơ quan, đơn vị quản lý (theo biểu mẫu số 4); riêng những trường hợp chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ cần ghi nêu rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
 
 Trên đây là hướng dẫn về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thay thế Hướng dẫn số 43/HD-SNV ngày 03/12/2008 của Sở Nội vụ; đề nghị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện; gửi báo cáo, kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 về Sở Nội vụ trước ngày 10/01/2013 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ./.
 
                              Giám đốc
(Đã ký)

Ngô Văn Nguyên
Các tin khác
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1630585

Trực tuyến: 9

Hôm nay: 16

Trong tháng: 16

Trong năm: 16761