Chủ Nhật, 02/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hướng dẫn công tác TDKT năm 2017

Thứ Tư, 28/12/2016

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Công văn số 1372/SNV-BTĐKT ngày 24/11/2017 của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Ninh Bình về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017;

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ số lượng, tỷ lệ phân bổ các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo hướng dẫn của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Bộ Giao thông vận tải; Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức bình xét khen thưởng năm 2017.

2. Các điểm cần lưu ý:

- Về việc đánh giá tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Giám đốc Sở, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân năm 2017 tiếp tục thực hiện như năm 2016 (hướng dẫn số 07/HD-SNV ngày 13/11/2015 của Sở Nội vụ, Hướng dẫn của Sở).

- Về việc xét cờ thi đua xuất sắc cho Khối TĐKT thuộc Sở (thành lập theo quyết định số 1244/QĐ-SGTVT ngày 01/6/2017 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình): Mỗi Khối được đề nghị 01 cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu khối.

- Về việc đánh giá khen thưởng cấp bộ: Xét tặng “Bằng khen” cho tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong “Phong trào đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017”. Giới hạn số lượng khen thưởng: 01 tập thể và 03 cá nhân.

- Về việc khen thưởng cấp nhà nước

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn: Đã được tặng bằng khen của tỉnh và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dung hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

+ Huân chương lao động hạng 3 tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn: Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận.

- Đối với cá nhân được điều động, biệt phái thì việc bình xét TĐKT do phòng, đơn vị tiếp nhận thực hiện.

3. Các phòng, ban, đơn vị lên kế hoạch, đăng ký lịch, thời gian cụ thể tổng kết công tác thi đua khen thưởng của đơn vị gửi về Sở (qua Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo và mời Lãnh đạo Sở dự.

4. Kết quả bình xét Thi đua khen thưởng của các phòng, ban, đơn vị gửi về Sở qua Văn phòng (đ/c Phạm Văn Luyến) trước ngày 15/12/2017 để tổng hợp.

 

Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện./.

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212650

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 171

Trong tháng: 417

Trong năm: 26604