Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 2015

Thứ Tư, 28/12/2016

               Thực hiện văn bản số 13389/BGVT-TCCB ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015; Hướng dẫn số 07/HD-SNV ngày 23/11/2015 của Sở Nội vụ về tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2015. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ số lượng, tỷ lệ phân bổ các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ GTVT và Sở Nội vụ, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức bình xét khen thưởng năm 2015.

2. Kết quả bình xét Thi đua khen thưởng của các phòng, ban, đơn vị gửi về Sở qua Văn phòng (đ/c Phạm Văn Luyến) trước ngày 10/12/2015 để tổng hợp.

Download tài liệu hướng dẫn tại đây:

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212398

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 165

Trong tháng: 165

Trong năm: 26352