Thứ Sáu, 23/02/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hướng dẫn tổng kết công tác TĐKT năm 2020

Thứ Năm, 26/11/2020

Thực hiện Công văn số 1213/SNV-BTĐKT ngày 12/11/2020 của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Ninh Bình về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020;

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ số lượng, tỷ lệ phân bổ các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND, hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức bình xét khen thưởng năm 2020.

2. Các điểm cần lưu ý:

- Về việc xét tặng Giấy khen của Giám đốc Sở đảm bảo tiêu chuẩn quy định của Luật thi đua, khen thưởng và quy định tại Điều 40 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, giới hạn số lượng không quá 50% tổng số CCVCNLĐ của đơn vị; xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, giới hạn số lượng không quá 15% tổng số lượng CCVCNLĐ của đơn vị.

- Về việc xét cờ thi đua xuất sắc cho Khối TĐKT thuộc Sở (thành lập theo Quyết định số 3124/QĐ-SGTVT ngày 21/11/2018 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình): Mỗi Khối được đề nghị 01 cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu khối.

- Về việc khen thưởng cấp nhà nước

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn: Đã được tặng bằng khen của tỉnh và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

+ Huân chương lao động hạng 3 tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn: Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận.

- Trong bản báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phải ghi rõ tên sáng kiến, đề tài được công nhận tại quyết định số, ngày, tháng, năm nào và phải nêu khái quát nội dung, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đó; phải ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm cấp có thẩm quyền ban hành xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới đủ điều kiện để trình khen theo quy định.

- Đối với cá nhân được điều động, biệt phái thì việc bình xét TĐKT do phòng, đơn vị tiếp nhận thực hiện.

3. Kết quả bình xét Thi đua khen thưởng của các phòng, đơn vị gửi về Sở qua Văn phòng (đ/c Phạm Văn Luyến) trước ngày 15/12/2020 để tổng hợp.

Tài liệu hướng dẫn công tác TĐKT năm 2020 download tại đây

Luyenpv

Các tin khác
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1415015

Trực tuyến: 6

Hôm nay: 105

Trong tháng: 105

Trong năm: 40173