Thứ Sáu, 19/04/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Thứ Tư, 03/03/2021
Ngày 01/03/2021, tại Hội trường cơ quan Sở, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2020 (thời gian tổ chức Hội nghị chậm hơn so với kế hoạch do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19)
Dự Hội nghị có đồng chí Lê Trọng Thành – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; đồng chí Nguyễn Văn Hanh – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, các đồng chí Lãnh đạo Sở, đồng chí Nguyễn Hữu Bách – Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Sở giao thông vận tải cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở.
Đồng chí Lê Trọng Thành – Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Hữu Bách – Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Sở Giao thông vận tải cùng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành, của tỉnh trong tình hình mới
Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2020 của cơ quan Sở; phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tổng kết các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ các hoạt động công đoàn năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2020 và dự toán năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021.
Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận sôi nổi của công chức, viên chức và người lao động đối với hoạt động của cơ quan trong năm 2020 về dự thảo một số báo cáo: Báo cáo công khai tài chính năm 2020; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc của cơ quan; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo, giải đáp các kiến nghị của đồng chí Lê Trọng Thành – Giám đốc Sở, Hội nghị đã thống nhất biểu quyết phương hướng nhiệm vụ, ký giao ước, phát động thi đua năm 2021như sau:
1. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ GTVT đã phát động, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là 04 phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở” nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Sở.
2. Thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động, xây dựng tác phong, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; cải cách hành chính xây dựng công sở văn minh, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.
3. Xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, các tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh.
4. Tích cực tuyên truyền, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; chấp hành nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý Nhà nước, khai thác sử dụng có hiệu quả phần mềm iOffice trong quản lý văn bản vào hoạt động nghiệp vụ, quản lý điều hành.
6. Chú trọng thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2021: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; khen thưởng chính xác, kịp thời.
 
Ký giao ước thi đua giữa Lãnh đạo Sở và Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở thành viên Sở
Tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết thống nhất của tập thể và mỗi cá nhân các phòng thuộc Sở Giao thông vận tải sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm 2021./.
Luyenpv
Các tin khác
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1573501

Trực tuyến: 7

Hôm nay: 411

Trong tháng: 411

Trong năm: 26477