Thứ Sáu, 19/04/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 28/12/2016

            Sáng 03/01/2017, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Ninh Bình thành phần tham dự toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lao động Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.  Hội nghị đã nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo trình bày chuyên đề về “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


            Với những tư liệu lịch sử và những nghiên cứu của mình về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS-TS Hoàng Chí Bảo đã có những liên hệ để phân tích, làm rõ tư tưởng, đạo đức, quan điểm, tấm gương Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiêm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đem đến cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động Sở Giao thông vận tải cái nhìn tổng quát về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, khơi dậy tình yêu, lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc chống chủ nghĩa các nhân, nói đi đôi với làm.

            Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Những kiến thức được lĩnh hội tại hội nghị, cùng với những tình cảm sâu nặng của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức Sở Giao thông vận tải đối với Bác sẽ là nền tảng vững chắc, là ngọn đuốc soi đường để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Giao thông vận tải nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Luyenpv

Các tin khác
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1573471

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 381

Trong tháng: 381

Trong năm: 26447