Thứ Hai, 27/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Kết quả Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ IX (khóa XI) tại Đảng bộ Sở GTVT Ninh Bình

Thứ Tư, 28/12/2016

 Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/ĐU, ngày 04/7/2014 của Đảng ủy Khối cơ quan Tỉnh, Kế hoạch số 263-KH/ĐU ngày 01/8/2014 của Đảng ủy Sở GTVT về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa XI); Kế hoạch số 140-KH/ĐU ngày 06/8/2014 của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014. Ngày 22/8/2014, Đảng uỷ Sở GTVT tổ chức Hội nghị đến toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Chiến – Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và công tác tư tưởng  – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt 3 nội dung cơ bản của Hội nghị trung ương IX (Khóa XI).

 

1. Về Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng chí cho biết, tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trung ương đã cho ý kiến về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; ban hành Nghị quyết mới số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng chí đã phân tích bối cảnh ra đời của Nghị quyết; Những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo và nội dung của Nghị quyết.

- Trong hội nghị, cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc, chủ động tiếp thu những nội dung mà đồng chí báo cáo viên trình bày, cụ thể là 2 phần (tình hình, nguyên nhân và định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người) với 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp. Nội dung Nghị quyết đã đáp ứng đòi hỏi bức thiết của yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững đất nước trong thời kỳ mới, khi mà tình hình thế giới và khu vực đang và sẽ có nhiều diễn biến mới.

- Sau hội nghị, nhận thức, hiểu biết về vai trò, quan điểm chỉ đạo của Đảng về văn hóa, xây dựng con người văn hóa trong mỗi đảng viên được nâng lên rõ rệt. Tiếp tục nâng cao đạo đức, phẩm chất cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay đặc biệt quan tâm đến công tác văn hóa, xây dựng con người văn hóa; phát huy những giá trị văn hóa ngay trong hành động và việc làm tại cơ quan cũng như nơi cư trú; trong lối sống, cách ứng xử hàng ngày nhằm củng cố xây dựng hình ảnh cơ quan văn hóa, con người văn hóa góp phần ổn định chính trị, để đẩy nhanh sự nghiệp đổi mới, thúc đẩy sự phát triển đất nước.

 

2. Về một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng được thông qua tại hội nghị Trung ương 9 (khóa XI). Đồng chí Phạm Đình Chiến cũng truyền đạt nội dung của chỉ thị số của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng, trong đó có so sánh những điểm mới so với chỉ thị số 37-CT/TW.

- Sau hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên đã hiểu và nắm rõ những quan điểm chỉ đạo của Đảng để thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy;  đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy; phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ...;

- Đảng ủy đã chỉ đạo trong trong đảng ủy, các chi bộ thực hiện tốt các khâu chuẩn bị và rà soát nhân sự để thực hiện tốt nhất những quan điểm, chủ trương, quy định về tiêu chuẩn cấp ủy, bao gồm cả tiêu chuẩn chung và các điều kiện cụ thể về số lượng, tỷ lệ, cơ cấu, độ tuổi nêu tại Chỉ thị.

3. Về tình hình biển Đông sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981: Hội nghị triển khai những nội dung về quan điểm của Đảng trước tình hình biển Đông giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc rằng: Trước những diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới, trong khu vực, nhất là tình hình Biển Đông hiện nay, cần có sự quan tâm đặc biệt đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong từng hành động, việc làm cần xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra và chủ trương, biện pháp cần áp dụng để góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.

- Mỗi cán, bộ đảng viên của Đảng bộ Sở GTVT tự nhận thấy cần phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, tăng cường đoàn kết, một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tiếp tục hăng say lao động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để xây dựng và phát triển đất nước. 

 

4.  Hội nghị cũng thảo luận, thông qua chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của đảng ủy, Tỷ lệ thống nhất đạt 100%. Trên cơ sở đó các chi ủy chi bộ, Phòng, Ban, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động thực hiện và vận dụng một cách sáng tạo các chủ trương của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả vào quá trình công tác, lao động, học tập; tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của các cơ quan chức năng của nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể liên quan, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Huế Thương

Các tin khác
Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1210579

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 31

Trong tháng: 8585

Trong năm: 24533